Publikace

Články a přednášky

HLAVÁČKOVÁ, Dana; ŽIŽKOVÁ, Hana; DVOŘÁKOVÁ, Klára; PRAVDOVÁ, Markéta. Developing Online Czech Proofreader Tool: Achievements, Limitations and Pitfalls. Bohemistyka. 2022, roč. 21, č. 1, s. 122–134. ISSN 1642–9893. Dostupné z DOI: 10.14746/bo.2022.1.7.

HLAVÁČKOVÁ, Dana; ŽIŽKOVÁ, Hana. Využití korpusů při vývoji českého jazykového korektoru. In: Seminář Ústavu Českého národního korpusu. Praha: Ústav Českého národního korpusu, 2021.

MICHÁLEK, Zbyněk. I mistr tesař se někdy utne aneb O jedné nepříliš vydařené učebnici typografie. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 63–72. ISSN 2336-4459. Dostupné z DOI: 10.5817/OS2021-4-6.

AUDY MASOPUSTOVÁ, Markéta; MRKÝVKA, Vojtěch; ŽIŽKOVÁ, Hana. Lingvista versus stroj: Rozdíly ve zpracování jazykových rovin – možnosti, úskalí a meze. In: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II. Wrocłav: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, s. 121–136. ISBN 978-83-7977-554-5.

MACHURA, Jakub. Automatická oprava interpunkce jako součást nového online korektoru pro češtinu. In: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 2020.

MEDKOVÁ, Helena. Automatic Detection of Zeugma. In: HORÁK, Aleš; RYCHLÝ, Pavel; RAMBOUSEK, Adam (eds.). Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020, s. 79–86. ISBN 978-80-263-1600-8.

HLAVÁČKOVÁ, Dana; HRABALOVÁ, Barbora; MACHURA, Jakub; MASOPUSTOVÁ, Markéta; MRKÝVKA, Vojtěch; VALÍČKOVÁ, Marie; ŽIŽKOVÁ, Hana. New Online Proofreader for Czech. In: HORÁK, Aleš; RYCHLÝ, Pavel; RAMBOUSEK, Adam (eds.). Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno: Tribun EU, 2019, s. 79–92. ISBN 978-80-263-1545-2.

MACHURA, Jakub; GERŽOVÁ, Helena; MASOPUSTOVÁ, Markéta; VALÍČKOVÁ, Marie. Comparing majka and MorphoDiTa for Automatic Grammar Checking. In: HORÁK, Aleš; RYCHLÝ, Pavel; RAMBOUSEK, Adam (eds.). Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 3–14. ISBN 978-80-263-1530-8.

MRKÝVKA, Vojtěch. Recent Advancements of the New Online Proofreader of Czech. In: HORÁK, Aleš; RYCHLÝ, Pavel; RAMBOUSEK, Adam (eds.). Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 43–47. ISBN 978-80-263-1530-8.

Dizertační práce

Jakub Machura – Automatické doplňování a korekce interpunkce v češtině

Helena Medková – Automatická detekce negramatických větných konstrukcí a obrazných pojmenování

Vojtěch Mrkývka – Formalizace vybraných lingvistických teorií se zřetelem na automatické opravy češtiny

Magisterské práce

Jakub Machura – Detekce interpunkce v češtině: analýza problémů a vylepšení (2017)

Markéta Audy Masopustová – Automatická analýza srozumitelnosti textu (2018)

Vojtěch Mrkývka – Webové rozhraní pro automatický jazykový korektor češtiny (2018)

Marie Valíčková – Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině (2018)

Helena Medková – Automatická detekce negramatických větných konstrukcí pro češtinu (2019)

Anna Plocková – Automatické opravy chyb v psaní mně, mě (2019)

Klára Vostřelová – Automatická detekce chyb v psaní velkých písmen v češtině (2019)

Filip Kubeček – Automatická detekce chyb v konkurenčních tvarech zájmen (2021)

Štěpán Mach – Automatická oprava chybného uvození vedlejších vět (2021)

Ludmila Šikulová – Automatická detekce chyb v gramatické shodě: rozšíření pravidel (2021)

Miroslava Kachlířová – Využití Wackernagelova zákona pro automatické doplňování interpunkce (2022)

Bakalářské práce

Jakub Machura – Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET (2015)

Zbyněk Michálek – Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka (2017)

Klára Šalšová – Automatická detekce obtížných překlepů (2021)

Kateřina Šlápotová – Vybrané problémy automatického doplňování interpunkce (2021)

Šárka Michlíková – Zájmeno na pozici podmětu (2022)

Gabriela Diasová – Analýza vybraných předložek v češtině: příspěvek k vývoji nového jazykového korektoru (2022)